خلاصه فيلم

بی وفا

 خلاصه. برادردختری فقیرجیب یک دکترجوان رامی زند.دختر بااین کار مخالف است وکیف پر پول دکتر جوان را پس می دهد.ازسوی دیگردکترجوان به اصرار مادرش درگیرازدواج بادختری استکه دوستش ندارد.دکترجوان که دلباخته دختر فقیر شده ازاو میخواهدرل معشوقعش را بازی کند تا.....

/ 0 نظر / 11 بازدید