خلاصه فيلم

چه کسی امیرراکشت؟

خلاصه.اتومبیل سوخته امیرازته جاده چالوس همراه باجسدسوخته اش پیدامیشود.همه اشنایان پس ازابرازتاسف بابت این حادثه حرفهایی درباره امیر ورابطه خودشان بااومی گویند

/ 0 نظر / 9 بازدید