شعر۲

دلبربرفت ودلشدگان راخبرنکرد

یادحریف شهرورفیق سفرنکرد

یابخت من طریق مرفت فروگذاشت

یااوبه شاهراه طریقت گذرنکرد

گفتم مگربه گریه دلش مهربان کنم

چون سخت بوددردل سنگش اثرنکرد

/ 0 نظر / 10 بازدید