نام فیلم های ایرانی
     
 

 

فیلم۱۱

 
چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦

گل یخ-ترگل عشق عباس است امابه اجبارناپدری قراراست به عقدمرد دیگری دراید.ترگل از سر سفره  عقدمیگریزدولی دستگیرمیشود.درکمیته به عقد عباس در میاید و....

 

 

 

 

 

hkh135@yahoo.com 

 

 

 
  لینک دائم

hkh1351 خالقی





وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed